سوختگی شدید پای نوزاد با پمپرز در 45 دقیقه! / شایعه 0355


این کودک برای بررسی و تعیین علت به بیمارستان شهید مطهری اعزام شده و گمانه زنی های مختلف در مورد این اتفاق بی سند و فاقد اعتبار است.


متن و پاسخ شایعه


متن و پاسخ شایعه


ویدیو مرتبط :
فیلم مستند برنامه نود از پخش شایعه عجیب در 8 دقیقه