داستان‌های واقعی/ خمپاره‌های کمپوتی


جام جم/ ما نوعی خمپاره دستی ابداع کرده بودیم؛ به این شکل که دورتادور قوطی کمپوت را به صورت مرتب و موازی سوراخ می کردیم و درون آن خرج قرار می دادیم. در یکی از سوراخ های هم فتیله ای تعبیه می شد.
هر زمان که لازم بود، فتیله را روشن و خمپاره دستی را به سوی دشمن پرتاب می کردیم. قوطی با صدایی همچون صدای خمپاره به سمت نیروهای عراقی رفته و منفجر می شد.

برگرفته از «فرهنگ نامه جبهه»


ویدیو مرتبط :
داستان ترسناک - داستان واقعی است که در ژاپن اتفاق فتاده