کور شدن پسرجوان در درگیری با دختر + عکس


درگیری با کفش پاشنه بلند با کوری پسر جوان خاتمه یافت

شیلا 22 ساله به جاستین که او هم 22 سال دارد با پاشنۀ کفشش حمله ور شد. این اتفاق در حالی افتاد که آن ها منتظر تاکسی ایستاده بودند.

ماجرای درگیری دختر و پسر جوان

به گزارش دیلی رکورد قاضی دادگاه منچستر، ماجرای این پرونده را چنین بیان کرد که جاستین هنگامی که منتظر تاکسی بود به خانمی که کنارش ایستاده بود خوراکی تعارف می کند اما آن خانم ناگهان زیر دست او می زند و سعی می کند ظرف خوراکی را از دست او بگیرد و روی سر جاستین خالی کند. در این شرایط شیلا به کمک دوستش می شتابد و کفشش را در آورده با پاشنۀ آن به چشم جاستین بیچاره حمله ور می شود.

 کور شدن چشم در درگیری ، دعوای دختر و پسر ، دعوای خیابانی دختر و پسرکور شدن چشم پسر جوان در درگیری با دختری در خیابان

جاستین می گوید ناگهان احساس کردم شیء تیزی در چشمم فرورفت و به شدت می سوخت. وکیل شیلا در دادگاه گفت که او قصد نداشته جاستین را بزند. او تنها به این دلیل که کفشش پایش را میزده آن را از پایش در اورد و قصد نداشت از آن به عنوان سلاح استفاده کند. شیلا در دادگاه اعلام کرد من قصد نداشتم با کفشم به او آسیب وارد کنم. من فقط داشتم کفشم را طوری تکان می دادم تا او را از خودمان دور کنم.

درگیری دختر و پسر ، دعوای خیابانی دختر و پسر ، درگیریدرگیری دختر و پسر در خیابان بر سر تعارف خوراکی

دادگاه شیلا را به 18 ماه حبس تعلیقی و 6 ماه کار بدون حقوق و پرداخت 100 پوند به قربانی محکوم کرد.

کور شدن پسرجوان در درگیری با دختر + عکس


ویدیو مرتبط :
عکس هایی برای کور دلان وهابی