زندگینامه و اشعار زیبای “شیخ محمود شبستری”


شیخ محمود شبستری یکی ار عارفان و شعرای معروف ایرانی است و بیشتر شهرت او به خاطر اثر معروفش گلشن راز است. در ادامه اشعاری زیبا از این عارف ایرانی را میخوانید.

به نام آن که ظاهر کرد و باطن

خداوند منزه پاک و بی عیب

که عالم را شهادت کرد از غیب

به هر وصفی که خوانی در شریعت

در آئی انس میدان در طریقت

توان اندر صفاتش ره بریدن

ولی در ذات او نتوان رسیدن

به دانش در صفاتش ره نیابند

به کلّی سوی ذاتش چون شتابند

بسی گوشند و گویند از صفاتش

ولی عاجز شوند از کنه ذاتش

نبی گفتا صفات او ندانند

که اندر ذات او چون ابلهانند

کسی کو ظن برد کاو هست واصل

یقین دانم ندارد هیچ حاصل

کمال معرفت شد ما عرفناک

از آن گفتند خالصان ما عبدناک

هزاران قرن اگرچه علم خوانند

سزاوار صفاتش هم نخوانند

تفکر را نماند آن جا مجالی

به جز حیرت ندارم هیچ حالی

نخواهم آن چه گوید مرد گمراه

از آن گفتارها استغفرالله

به قدر فهم و عقل خویش گویند

یقین دارم اگر چه بیش گویند

نگویم که چنان و که چنین کرد

که گاهی آسمان و گه زمین کرد

ولی دانم که او از امر واحد

همه موجود کرد و اوست واحد

یکی را در یکی زن هم یکی دان

یکی از ذات پاکش بیشکی دان

نه از روی عدد کز راه وحدت

یکی دانَش نه چون هر یک ز صفوت

بدان دارد که می بینم عیانش

به گفتن در نمی گنجد بیانش

سخن ترسم که در توحید رانم

که در تشبیه و در تعطیل مانم

هر آن چیزی که بتوان گفت این ست

که آن یک آسمان، این یک زمین است

زمین و آسمان اندر بیانش

هر آن چیزی که هست او داد جانش

مر او را می رسد از خلق تحسین

تعالی خالق الانسان من طین

ملائک در مقام خویش هر یک

به علم خویش می دانند بی شک

شیخ محمود شبستری  ، عارف ایرانی ، اشعار شیخ محمود شبستری

سعدالدّین محمودبن امین الدّین عبدالکریم بن یحیی شبستری ( معروف به: شیخ محمود شبستری ) یکی از عارفان و شاعران سدهٔ هشتم هجری ست. با توجه به مطالب مندرج در کتاب روضات الجنان جلد 2، وی معاصر شیخ بابا ابی شبستری (متوفی به سال 740) بوده و در همان سال فوت نموده، لذا سن شیخ محود شبستری در زمان فوت باید 52 یا 53 بوده باشد. 

سال تولّد او را گوناگون و از جمله 687 ه.ق. دانسته اند. محل تولّد این عارف نام آور قصبهٔ شبستر در نزدیکی شهر تبریز است.

در اوائل زندگیش، تبریز بروز و غلبهٔ قدرت مغول ها را شاهد بود، که خود نوعی هرج و مرج فکری را سبب می گردید. وی در اواسط زندگی به کرمان رفت و در آنجا ازدواج نمود و حاصل این ازدواج یک پسر بود.


ویدیو مرتبط :
مقطع زیبای شیخ محمود شحات