سایر


2 دقیقه پیش

جمهوری آذربایجان با گرجستان و ترکیه مانور مشترک نظامی برگزار می کند

ایرنا/ جمهوری آذربایجان روز یکشنبه قبل از آغاز مذاکرات وین با حضور نمایندگان منطقه قره باغ کوهستانی، اعلان کرد که قصد دارد تمرین های نظامی با مشارکت گرجستان و ترکیه برگزار ...
2 دقیقه پیش

ژنرال فراری سوری از رژیم صهیونیستی درخواست کمک کرد

العالم/ ژنرال سابق و فراری ارتش سوریه که به صف مخالفان بشار اسد پیوسته، از رژیم صهیونیستی خواست که در مقابله با رییس جمهوری سوریه، مخالفان مسلح (تروریست ها)را یاری کند!.به ...بیبی چکم مثبت شد ولی ازمایش خونم منفی؟!/ من باردارم؟


Exception Details: System.Data.SqlClient.SqlException: 'newsid' is not a recognized built-in function name.

[SqlException (0x80131904): 'newsid' is not a recognized built-in function name.] System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) +2418094 System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) +5694436 System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) +285 System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) +3731 System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() +58 System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() +89 System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) +379 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest) +2064 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) +375 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) +53 System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) +240 System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior) +41 System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) +12 System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) +139 System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) +136 System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, String srcTable) +86 System.Web.UI.WebControls.SqlDataSourceView.ExecuteSelect(DataSourceSelectArguments arguments) +1494 System.Web.UI.WebControls.BaseDataList.GetData() +58 System.Web.UI.WebControls.DataList.CreateControlHierarchy(Boolean useDataSource) +294 System.Web.UI.WebControls.BaseDataList.OnDataBinding(EventArgs e) +64 System.Web.UI.WebControls.BaseDataList.DataBind() +81 System.Web.UI.WebControls.BaseDataList.EnsureDataBound() +62 System.Web.UI.WebControls.BaseDataList.CreateChildControls() +69 System.Web.UI.Control.EnsureChildControls() +92 System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +42 System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +160 System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +160 System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +160 System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +160 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +4775


ویدیو مرتبط :
مثبت و منفی پنج