نشان داعش روی دیوار های اهواز


فردا نوشت: یک دیوار. دو دیوار. سه دیوار... روی همه دیوارها نشان داعش که با گچ کشیده شده بود را می شد دید. می توانستی تصور کنی در حال عبور از یک کوچه جنگ زده در سوریه یا عراق هستی. خرابه ها ، جاده های پرچاله و خاکی، زباله های رها شده در خیابان، سگ هایی که دنبال هم می دویدند و دریاچه ای که از فاضلاب درست شده بود و ... . ولی فکرش را بکنید. شما از کوچه ای در اهواز عبور می کنید. - *** - به هر کس که گفتم ترسید، باورش نمی شد. بعد عکسی می خواست تا حرفم را ثابت کنم ...

مهمترین خبرهای فرهنگی هنری


ویدیو مرتبط :
ورود افراد داعش به اهواز (تاثیر داعش در درگیری اهواز ش1