آموزش قلاب بافی شنل و کلاه از مبتدی تا حرفه ای -آکا


آکاایران: آموزش بافت های شیک و زیبا به صورت قدم به قدم با میل و کلاف کانوایی , بافت کلاه , بافت ژاکت و شنل بافتنی دخترانه پسرانه

شنل کلاه دار

به گزارش آکاایران: سایز 7 ساله

68-74دورسینه

بلندی لباس 43-48

میل شماره 4

کاموا 6 الی 7کلاف 100 گرمی

,آموزش بافت, شنل بافتنی, کلاه بافتنی,[categoriy]

آموزش قلاب بافی شنل و کلاه از مبتدی تا حرفه ای -آکاآموزش بافت, شنل بافتنی, کلاه بافتنی

آکاایران: آموزش قلاب بافی شنل و کلاه از مبتدی تا حرفه ای

آموزش قلاب بافی شنل و کلاه از مبتدی تا حرفه ای

مدل زمینه کشباف: یک زیر یک رو رج اول بافته میشود از رج دوم یک دانه را بافته ولی دانه زیر را در رج روی کار نبافته رد می کنیم ولی رج پشت کار همه دانه های را همانطور که می بینیم می بافیم.

مدل زمینه پیچ کشباف: در این مدل دانه ها را کشباف زمینه بافته و 12دانه را به این صورت می بافیم که ابتدا در وهله اول پیچ 4دانه اول را با4دانه درهم پیچ می دهد و 4دانه سوم را در جای خودش می بافته بعد از 4 الی5 رج مرحله دوم پیچ ابتدا 4دانه اول را بافته بعد 4دانه دوم و سوم را با هم پیچ داده و می بافیم. به این ترتیب در دو مرحله مدل انجام می گیرد.

پشت: 85-93 دانه سرانداخته 3رج همه از زیر می بافیم بعد دانه ها را به این صورت می بافیم یک دانه حاشیه* 3رو 10دانه مدل زمینه کشباف *تا آخر رج تکرار می شود. به همین ترتیب مدل را ادامه می دهیم بعد از 28-31 سانتی متر مدل را همه از زیر (رکن) ادامه می دهیم بعد از 30)33) سانت برای حلقه آستین از دوطرف ابتدا 3دانه بعد رج دیگر 2دانه بعد 4بار یک دانه کور می کنیم بعد از 12-13 سانتی متر برای یقه پشت 25دانه در وسط دانه ها کور می کنیم بعد هر رج دوطرف ابتدا 4دانه بعد 3دانه کور می کنیم و حدودا 13-15 دانه باقی مانده را برای سرشانه یکسره کور می کنیم.

جلو طرف چپ: ابتدا برای پاکت جیب 34 دانه سرانداخته 9سانتی متر ساده می بافیم بعد دانه ها را به این صورت مرتب می کنیم 8دانه یکی زیر یکی رو (مثل مدل زمینه) 3 رو 12دانه مشباف (مدل زمینه) 3رو 7دانه کشباف مدل زمینه مرتب می . برای کنیم و طبق مدل می بافیم بعد از 8رج مانند توضیحات در 2مرحله پیچ را می بافته بعد در میل کمکی نگه می داریم.

برای جلو: 51-55 دانه سرانداخته 3رج همه از زیر می بافیم بعد دانه ها را از طرف خط پهلو مرتب می کنیم 6دانه کشباف مدل زمینه 3رو 12دانه کشباف مدل زمینه 3رو 13دانه مدل کشباف زمینه و 12 دانه برای سجاف همه از زیر می بافیم به بافت ادامه می دهیم بعد از 8رج مانند نمونه در 12دانه مدل پیچ را می بافیم بعد از 12سانتی متر تمام دانه ها را 8رج رکن می بافیم بعد ابتدا سجاف را بافته دوقسمت پاکت جیب و رویه لباس را روی هم گذاشته و 3 الی 4 دانه پاکت را با 3 الی 4دانه بعدی یکی کرده و بعد بقیه دانه های رویه جیب که رکن می بافیم را کور کرده . بعد از اینکه 34دانه را کور کردیم (لبه جیب) بعد بقیه دانه ها را پاکت جیب 2تا یکی می کنیم بعد از آن دانه ها را کنترل تا تعداد همان 51-55 دانه شود بعد بافت را ادامه می دهیم بعد از 28-31 سانت همه دانه ها را از سر بافته بعد از 30-33 سانت حلقه آستین را مطابق پشت قرار می دهیم بعد از 37-42 سانت برای یقه 12دانه سجاف را نگه داشته و 7 دانه بعدی را کور می کنیم بعد 3دانه بعد 2دانه و بعد3بار ادامه کور می شود و بقیه دانه ها را بعد از اینکه طول بافت به اندازه پشت شد کور می کنیم.

آستین: 39-43 دانه سرانداخته 3رج همه از زیر می بافیم و مانند مدل جلوی لباس مدل را مرتب کرده می بافیم بعد از 6 رج از دوطرف یک دانه اضافه می شود تا بلندی آستین به 27-29 سانت برسد بعد برای حلقه آستین دوطرف 3دانه کور می شود 3بار یک دانه کور می شود و هر رج 5بار 3دانه کور می شود 2بار 4دانه کور می شود و 2بار 5دانه کور شده و بقیه دانه ها را کور می کنیم.

کلاه

125دانه سرانداخته همه از زیر می بافیم بعد از 56سانتی متر علامت می گذاریم (از این قسمت تا می خورد) بعد از 4رج هردوطرف ادامه کور می شود 5بار تکرار می شود تا دانه ها به 105 برسد و 24سانت بافته می شود بعد در دوطرف 20دانه کور می شود بعد 13بار 2دانه در دوطرف کور می شود و 7 دانه وسط را می بافیم بعد از 8 سانت کور می شود.

اتمام کار:بعد از دوختن جیب و پاکت جیب از پشت کار بهم و دوختن از سرشانه ها و جلو و پشت دورتادور یقه را دانه گرفته و همراه سجاف به بافت ادامه می دهیم سجاف را همه از زیر ولی دانه ها را یک زیر و یک رو می بافیم تا 4سانتی متر شود و کور می شود درز کلاه را بدوزید و لبه کلاه را تا زده و دور یقه جلاین کشباف و زمینه بدوزید و بندینگ را از بین کلاه و یقه رد کنید ببینید یک منگوله درست کرده با چند زنجیره به انتهای کلاه بدوزید.


ویدیو مرتبط :
آموزش قلاب بافی مبتدی (زنجیر بافی)